Länkar

Malmö fristad för papperslösa
Malmö – fristad för papperslösa är en långsiktigt växande rörelse av folklig solidaritet med papperslösa och asylsökande. Vi vänder oss till institutioner, organisationer, företag, föreningar, etc, runtom i Malmö och uppmuntrar er som arbetar i dessa att göra era verksamheter tillgängliga för papperslösa.

Rådgivningsbyrån
Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen. De förmedlar också information om förhållanden i enskilda länder som har betydelse för bedömning av asyl och andra former av uppehållstillstånd. Telefonrådgivningen är öppen måndag-torsdag, klockan 9-10.30.

Amnesty
Amnesty vädjar ibland till svenska myndigheter i enstaka enskilda ärenden efter noggrann utredning om det går att bekräfta risk för förföljelse. De kan också uttala sig om vissa gruppers risksituation.

Röda Korset
Röda Korset stödjer människor på flykt i merparten av världens länder. I Sverige arbetar de med stöd till asylsökande, efterforskning och förmedling av rödakorsmeddelanden och familjeåterförening.

Rädda barnen
Rädda barnen arbetar i Sverige och internationellt på olika sätt med barns rättigheter. Har bland annat arbetat med stöd till barn utan papper och för barns rätt till vård och skola.

Papperslösa Stockholm
Papperslösa Stockholm är ett självorganiserat nätverk av papperslösa flyktingar som kräver att alla papperslösa i Sverige ges permanent uppehållstillstånd.

Asylgruppen i Lund
Asylgruppen i Lund arbetar med asylsökande och för deras rättigheter samt bedriver opinionsmässig verksamhet mot rasism.

Individuell människohjälp (IM)
IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Jobbar för att underlätta integrationen av nyanlända flyktingar, asylsökande och dem som nyligen fått uppehållstillstånd genom t.ex. läxhjälp och besök på flyktingförläggningar.

Länderkommittén för f.d. Jugoslavien
Länderkommittén för f.d. Jugoslavien är experter på f.d Jugoslavien och engagerade i flyktingars situation i Sverige. All rådgivning i enskilda ärenden är gratis. Kommittén hjälper även återvändare till f.d Jugoslavien och har ett kontor i Cacak i södra Serbien, nära Kosovo.

Liberala flyktingfonden
Liberala flyktingfonden bildades av Liberala ungdomsförbundet. De samlar in och fördelar pengar till dem som gömmer sig och inte kan återvända hem. Till dessa kan du som lever gömd vända dig för att söka ekonomiskt bidrag.

Vänsterpartiets fristadsfond
Vänsterpartiets fristadsfond hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp, när de efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som i sin tur kan ändra på det tidigare felaktiga beslutet.

Svenska Kyrkan
I många av Svenska kyrkans församlingar pågår arbete för att på olika sätt stötta flyktingar. Hör av dig Svenska Kyrkan och ta reda på vilket arbete som bedrivs nära dig.

UNHCR
UNHCR är FN:s flyktingorgan. Till deras verksamhetsområde hör bland annat handläggning av juridiska frågor rörande flykting- och asylrätt, rådgivning i bland annat lagstiftningsfrågor riktad till regeringar, myndigheter och organisationer och information till allmänheten.

Centrum mot rasism
Centrum mot rasism är en ideell, rikstäckande paraplyorganisation med ett hundratal medlemsorganisationer. Organisationen arbetar mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi, antisemitism, islamofobi, antiziganism och afrofobi.

Immigrantinstitutet (immi)
Immigrantinstitutet är en ideell organisation med uppgift att vara ett informations- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. Institutet har sedan 1973 byggt upp ett bibliotek, ett arkiv och ett museum om migration och rasism, tillgängliga för forskningen och allmänheten.

SAC Syndikalisterna
SAC Syndikalisterna är ett fackförbund som organiserar papperslösa arbetare.

Civil Rights Defenders
Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén) bevakar och rapporterar om mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

Caritas
Caritas är den katolska kyrkans biståndsorganisation. De ger stöd, råd och praktisk hjälp till asylsökande och flyktingar. Under de senaste åren har de också varit aktiva med att stödja människor som vill återvända till sina hemländer.

Barn i väntan/Barn i start
Barn i väntan/Barn i start är gruppverksamheter för barn och ungdomar i asylsökande familjer respektive barn och ungdomar som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Projektet, som är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan och Individuell Människohjälp, vänder sig till barn i åldrarna 7-18 år. Genom verksamhet i mindre grupper får barnen träffa andra som är i samma situation, lära sig mer om asylprocessen, tränas i att se att de är värdefulla som de är, ha roligt och få prova på olika aktiviteter.

Deltastiftelsen
Deltastiftelsen är ett ideellt nätverk av människor inom olika yrken i svensk sjukvård som erbjuder flyktingar i Skåne vård. Mottagningen drivs i samarbete med Asylgruppen i Malmö, IFMSA (International Federation Of Medical Students Associations) och enskilda personer. Mottagningen är öppen en kväll varannan vecka och besöken är tidsbeställda. På mottagningen arbetar läkare (inklusive psykiatriker och gynekolog), sjuksköterskor, psykolog, kurator och barnmorska. Kontakt kan förmedlas med tandläkare och optiker.

Läkare i världen
Läkare i världen har en klinik i Stockholm där de ger vård till papperslösa.

Rosengrenska
Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk och vårdpersonal i Göteborg som sedan 1998 hjälper papperslösa ideellt.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO arbetar mot alla former av etnisk och religiös diskriminering. Om du har blivit diskriminerad på grund av din etnicitet, religion eller trosuppfattning i Sverige kan DO i vissa fall ge råd, juridiskt stöd och representation vid en eventuell rättegång.

Europadomstolen

Regeringens hemsida för mänskliga rättigheter
På regeringens hemsida för mänskliga rättigheter publiceras årliga svenska rapporter.

Migrationsdomstolen i Malmö

Migrationsdomstolen i Göteborg

Migrationsdomstolen i Stockholm

Migrationsöverdomstolen

Artikel 14
Artikel 14 är en informations- och debattidning om flyktingfrågor och asylpolitik som ges ut av FARR (Flyktingruppernas och Asylkommittéernas Riksråd).

Invandrare och minoriteter
Invandrare och minoriteter är en facktidskrift som skildrar hur samhället förändras genom migration och kulturmöten, ger dig fakta mot fördomar och en snabb kompetenshöjning i mångfaldens verklighet.

MANA
MANA är en antirasistisk tidskrift.

Utan papper – Rädda barnens hjälp för barn utan uppehållstillstånd
På Rädda barnens hemsida för barn utan uppehållstillstånd finns samlad information om regler som gäller för barn som inte har uppehållstillstånd i Sverige. Hemsidan innehåller även en faktabank, riktad till vuxna, med pressklipp och information från organisationer och myndigheter samt aktuella beslut.

Tema asyl
Information om asyl- och integrationsfrågor. Sidan uppdateras inte längre.

Asylnytt
Asylnytt är författaren och journalisten Sanna Vestins nyhetsbrev och arkiv i asylfrågor.

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
PICUM är ett nätverk för papperslösas rättigheter med ett månatligt nyhetsbrev.

European Council on refugees and exiles (ECRE)
ECRE länkar till konventioner om mänskliga rättigheter. EU direktiv. Information om andra länders asylsystem.

European Country of Origin Information Network
Landinformationsdatabas som är specialiserad på information som asylrättsadvokater och flyktingrådgivare är i behov av.

Migrationsverkets landinformationssystem (Lifos)
Lifos förser Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare med landinformation men är även tillgänglig för allmänheten.

Iranska Flyktingarnas Riksförbund i Sverige

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation som bistår flyktinggrupper, asylkommittéer och enskilda.

Ingen människa är illegal
Ingen människa är illegal är ett nätverk som kämpar för en gränslös värld och stöttar asylsökande och papperslösa. Grupper finns i Uppsala, Göteborg, Stockholm, Norrbotten och Östersund.

Migrationsverket